Kurs z zakresu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy - wrzesień/październik 2016

Uwaga: Ratownicy WOPR i Strażacy OSP zainteresowani recertyfikacją uprawnień !

Zapraszamy do uczestnictwa w 16-godzinnych zajęciach celem przypomnienia zagadnień z zakresu KPP. Koszt udziału wraz z egzaminem wynosi 350 zł.

Koszt tylko egzaminu 250 zł.              Najbliższy termin egzaminu recertyfikacyjnego - grudzień 2016 r.

 

Planowany termin Kursu KPP - listopad/grudzień 2016 r. 

Koszt kursu 66 godz. z egzaminem - 720 zł.

Proszę pobrać, wypełnić i odesłać mailem formularz zgłoszenia.

Kurs KPP przeznaczony jest dla osób będących członkami jednostek współpracujacych z systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne.

Szkolenie zakończone jest egzaminem teoretycznym i praktycznym. Zdanie egzaminu teoretycznego warunkuje przystąpienie do części praktycznej. W zależności od wyników egzaminu uczestnicy otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu i otrzymaniu tytułu Ratownika.

Założenia organizacyjne i merytoryczne kursu zgodne są z rozporządzeniem Ministra Zdrowia dnia 19 marca 2007r. w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy (Dz. U. Nr 60, poz. 408) i zatwierdzone przez Warmińsko – Mazurskie Centrum Zdrowia Publicznego w Olsztynie.

1. Cel główny kształcenia:

Celem kursu jest przygotowanie do:

 • realizacji zadań z zakresu ratownictwa w czasie akcji ratowniczych,
 • współdziałania z systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne,
 • w szczególności do udzielania osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego kwalifikowanej pierwszej pomocy w miejscu zdarzenia do czasu przekazania ich personelowi zawodowych służb ratowniczych.

2. Szczegółowe cele kształcenia:

 • utrwalenie podstawowej wiedzy z zakresu udzielania pierwszej pomocy
 • zdobycie i utrwalenie wiedzy z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy
 • kształtowanie poczucia odpowiedzialności za jakość udzielonej pomocy
 • kształtowanie właściwej postawy etycznej osób podejmujących czynności ratunkowe.

W wyniku realizacji procesu dydaktycznego uczestnik kursu posiądzie wiedzę i umiejętności umożliwiające podejmowanie działań w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy określonych w art. 14 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (D. U. nr 191 poz. 1410 z dnia 20 października 2006 r. ze zm.)

Zajęcia prowadzone są w formie wykładów, seminariów i ćwiczeń praktycznych z użyciem nowoczesnych środków dydaktycznych.

3. Kadra kursu

 • Zajęcia teoretyczne i praktyczne kursu prowadzą osoby posiadające kwalifikacje zgodne z § 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy (Dz. U. z dnia 6 kwietnia 2007 r.) lekarze ze specjalnością medycyna ratunkowa, ratownicy medyczni, pielęgniarki systemu posiadający aktualną wiedzę i umiejętności z zakresu objętego ramowym programem kursu oraz co najmniej trzyletnie doświadczenie zawodowe w wykonywaniu medycznych czynności ratunkowych.
 • Zajęcia teoretyczne i praktyczne w zakresie psychologicznych aspektów wsparcia poszkodowanego prowadzi psycholog posiadający co najmniej trzyletnie doświadczenie zawodowe
 • Nadzór nad realizacją kursu zgodnie z ramowym programem kursu pełni Kierownik merytoryczny kursu. Funkcję tę sprawuje ratownik medyczny posiadający wyższe wykształcenie pedagogiczne, posiadające kwalifikacje zgodne z § 3 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy (Dz. U. z dnia 6 kwietnia 2007 r.)

4. Zaliczenie kursu

 • Kurs kończy się egzaminem z zakresu wiedzy i umiejętności objętych programem kursu.
 • Do egzaminu może przystąpić osoba, która odbyła wszystkie zajęcia teoretyczne i praktyczne objęte programem kursu;
 • Egzamin składa się z dwóch części: egzaminu teoretycznego i praktycznego. Każda część egzaminu oceniana jest oddzielnie.
 • Egzamin teoretyczny przeprowadzany jest w formie testu, ujętego w kartę testową, składającego się z zestawu 30 zadań testowych wybranych przez komisję spośród zadań testowych opracowanych przez Centrum Egzaminów Medycznych, działające na podstawie odrębnych przepisów i podanych do publicznej informacji na stronach internetowych Centrum Egzaminów Medycznych.
 • Odpowiedzi na zadania testowe udziela się wyłącznie na karcie testowej. Podstawą do zaliczenia egzaminu teoretycznego jest udzielenie prawidłowych odpowiedzi na co najmniej 90 % zadań testowych zawartych w karcie testowej. Pozytywny wynik egzaminu teoretycznego stanowi warunek konieczny dopuszczenia do egzaminu praktycznego.
 • Egzamin praktyczny obejmuje wykonanie przez osobę zdającą:
  • dwóch losowo wybranych zadań egzaminacyjnych sprawdzających praktyczne postępowanie w ramach kwalifikowanej pierwszej pomocy
  • resuscytacji krążeniowo-oddechowej na fantomie z elektronicznym monitorowaniem i oceną wykonywanych czynności wraz z możliwością wydruku danych.
 • Oceną końcową za egzamin praktyczny jest ocena wynikająca ze średniej arytmetycznej ocen cząstkowych, uzyskanych od poszczególnych członków komisji, zaokrąglona do oceny, o której mowa w ust. 2, z tym że egzamin praktyczny uznaje się za zaliczony, jeżeli osoba zdająca otrzyma ocenę co najmniej dostateczną.

5. Certyfikacja

 • Zgodnie z rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy (Dz. U. z dnia 6 kwietnia 2007 r.) kontrolę merytoryczną nad przeprowadzeniem egzaminu sprawuje Wojewódzki Konsultant ds. medycyny ratunkowej.
 • Uczestnicy, którzy odbyli kurs i złożyli egzamin z wynikiem pozytywnym, otrzymują zaświadczenie ukończenia kursu z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy i uzyskania uprawnień ratownika w rozumieniu art. 13. 1. Ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (D. U. Nr 191, poz. 1410 z dnia 20 października 2006 r.)
 • Zaświadczenie jest ważne przez okres 3 lat od dnia jego wydania.
Informacja! Wszystkie treści zawarte na stronie mają tylko i wyłączne charakter informacyjny. W rozumieniu prawa nie stanowią oferty handlowej.
Uwaga! CSR DAN – MED zastrzega sobie prawo do odwołania kursu w przypadku braku wymaganej liczby potwierdzeń.