Farmakoterapia w stanach zagrożenia życia i toksykologia w medycynie ratunkowej

Warsztaty z zakresu farmakoterapii w stanach zagrożenia życia i toksykologii w medycynie ratunkowej przede wszystkim adresowane są do ratowników medycznych. Uczestnikami mogą być również przedstawiciele innych grup zawodowych zajmujących się pacjentami w stanie zagrożenia życia: lekarze i pielęgniarki pracujący w miejscach o wzmożonym nadzorze medycznym (OIOM, OIT, Izba Przyjęć, SOR, Pogotowie Ratunkowe). Kandydaci powinni posiadać doświadczenie zawodowe oraz odpowiednie kwalifikacje medyczne.

Program:

Pogłębienie i aktualizacja wiadomości i umiejętności z zakresu stosowania leków przez ratownika medycznego. Szczegółowa analiza działania, postaci, dawek, zalecanych dróg i sposobów podawania, działań niepożądanych oraz wskazań do zastosowania w stanach nagłych. Umiejętność postępowania z poszkodowanym na miejscu zdarzenia i w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym. Ćwiczenia praktyczne (studium przypadku) w określonych sytuacjach klinicznych na manekinach przystosowanych do wykonywania zaawansowanych zabiegów resuscytacyjnych (dostęp dożylny, wentylacja przyrządowa, intubacja, możliwość generowania zaburzeń rytmu serca, wykonanie defibrylacji, wkłuć doszpikowych).

Liczba godzin: 12 godzin dydaktycznych, w tym 6 godzin wykłady i 6 godzin ćwiczenia.

 Wykłady i ćwiczenia:

1. Charakterystyka leków, które mogą być stosowane samodzielnie przez ratownika medycznego.

2. Charakterystyka leków stosowanych w medycynie ratunkowej.

3. Postępowanie ratownicze w niektórych zespołach chorobowych – na miejscu zdarzenia i w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym:

- zawał mięśnia sercowego,

- wstrząs,

- stan astmatyczny,

- napad drgawek,

- zaburzenia rytmu serca.

4. Charakterystyka substancji toksycznych znajdujących się w obrocie na terenie Polski.

5. Charakterystyka „odtrutek”.

 

Ocena: Szkolenie kończy się  egzaminem-sprawdzianem w zakresie treści realizowanych podczas zajęć. Formę zaliczenia ustala prowadzący przy akceptacji organizatora warsztatów. Pozytywny wynik zaliczenia wiąże się z otrzymaniem certyfikatu i uzyskaniem przez ratownika medycznego 12 pkt edukacyjnych.

Liczba uczestników: min. 6 osób, max. 14 osób.

 

Zapisy: Proszę pobrać, wypełnić i odesłać mailem formularz zgłoszenia.
Wpłaty: Wpłaty proszę dokonywać po uzyskaniu potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia.

Informacja! Wszystkie treści zawarte na stronie mają tylko i wyłączne charakter informacyjny. W rozumieniu prawa nie stanowią oferty handlowej.
Uwaga! CSR DAN – MED zastrzega sobie prawo do odwołania kursu w przypadku braku wymaganej liczby potwierdzeń.