Zasady postępowania w zdarzeniach masowych

Cel kształcenia

Przygotowanie ratowników do realizacji zadań z zakresu ratownictwa medycznego w przypadku wystąpienia zagrożenia o charakterze masowym, ze szczególnym naciskiem na organizacje działań w miejscu zdarzenia.  Umiejętność prawidłowej oceny sytuacji, organizacji działań medycznych, przeprowadzenia segregacji poszkodowanych oraz ich ewakuacji, nawiązanie współpracy z podmiotami tworzącymi i wspomagającymi Zintegrowany System RM w przypadku zaistnienia zagrożenia o charakterze masowym.
Czas trwania – 8 godz. 

W trakcie realizacji programu seminarium zostanie zastosowane ocenianie bieżące (sprawdzenie stopnia opanowania wiedzy i umiejętności będących przedmiotem nauczania teoretycznego i praktycznego). Formy zaliczenia: aktywne uczestnictwo w zajęciach, wykonanie ćwiczeń zaplanowanych w programie nauczania w warunkach symulowanych.

Program:

Część teoretyczna 3 godz.

 • Wprowadzenie do tematu wypadków masowych
 • Podział wypadków: jednostkowy, mnogi, masowy
 • Organizacja działań na miejscu zdarzenia, w tym zabezpieczenie miejsca zdarzenia i organizacja punktu medycznego
 • Segregacja wstępna: system START, JUMP START, zestawy segregacyjne, karty segregacyjne
 • Koordynacja medyczna: zasady zarządzania działaniami medycznymi w wypadkach masowych
 • Działania ratownicze w punkcie medycznym: segregacja medyczna, procedury medyczne, sprzęt
 • Zasady łączności – wykorzystanie łączności radiowej, telefonów komórkowych oraz stacjonarnych, Internetu, faxów, gońców, itd.
 • Zasady ewakuacji poszkodowanych: ZRM, HEMS, PSP, Policja, Wojsko, prywatni przewoźnicy
 • Współpraca podmiotów tworzących i wspomagających Zintegrowany System RM
 • Ratownictwo specjalistyczne, czynniki chemiczne, biologiczne, materiały radioaktywne, dekontaminacja.

 Część praktyczna 5 godz.  zajęcia prowadzone w sali wykładowej (wstępne omówienie ćwiczenia oraz podsumowanie po przeprowadzonych działaniach) oraz w terenie (symulacja zdarzenia masowego)

 • Wprowadzenie do ćwiczeń
 • Symulacja
 • Zabezpieczenie miejsca wypadku
 • Organizacja punktu medycznego
 • Segregacja wstępna
 • Koordynacja medyczna
 • Ewakuacja poszkodowanych
 • Omówienie i podsumowanie ćwiczeń

Program seminarium zatwierdzony przez Warmińsko – Mazurskiego Konsultanta ds. Medycyny Ratunkowej na podstawie § 4 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie doskonalenia zawodowego ratowników medycznych (Dz. U. Nr 112, poz. 775).

Zapisy: Proszę pobrać, wypełnić i odesłać mailem formularz zgłoszenia .

Informacja! Wszystkie treści zawarte na stronie mają tylko i wyłączne charakter informacyjny. W rozumieniu prawa nie stanowią oferty handlowej.
Uwaga! CSR DAN – MED zastrzega sobie prawo do odwołania kursu w przypadku braku wymaganej liczby potwierdzeń.